• مدیریت و کنترل پروژه
مدیریت و کنترل پروژه :

اگر بتوان پروژه را به مثابه‌ي مأموريتي جهت نيل به اهدافي مشخص پنداشت، ابزار لازم براي انجام صحيح اين مأموريت منابع مي‌باشد؛ و تنها با استفاده صحيح و به موقع از منابع و سازماندهي عوامل و اركان ذي‌مدخل و درگير پروژه است که ميتوان در چارچوب زماني تعيين شده و با کيفيت مطلوب و مورد انتظار پروژه را به سرمنزل مقصود رساند.
شرايط واقعي اجرايي پروژهها، غالباً فراتر از چارچوب خشك و محدود مدلهاي پيشبيني شده‌ي مديران و برنامهريزان قرار دارند. در محيط دروني و بيروني سازمان پروژه، عوامل و نيروهايي وجود دارند كه بهطور مرتب و مداوم، صلاحيت، شايستگي و تواناييهاي مدير پروژه و سازمان او را به مبارزه ميطلبند و اين در حالي است كه رفتار و عمل اين عوامل نيز تحت كنترل و اختيار مدير پروژه نيست. از اينرو، طبيعي است كه شبكه و مشخصات اجرايي، هزينهاي و فني فعاليتهاي پروژه، با شروع پروژه و افزايش اطلاعات از واقعيتها، نيازمند اصلاح و تجديدنظر باشند.
فرايند كنترل پروژه بسيار پيچيدهتر از آن است كه فقط در انتظار باشيم تا مشكلي پيش آيد و سپس در صورت امكان آنرا برطرف نماييم. علاوه بر اين،‌ بايستي تصميم بگيريم كه در چه مرحلهاي از پروژه بايد براي اعمال كنترل كوشيد؟ چه چيزي قرار است كنترل شود؟ چگونه مورد سنجش واقع خواهد شد؟ قبل از آنكه ناگزير به اقدام شويم، چه مقدار انحراف از برنامه قابل پذيرش خواهد بود؟ چه نوع مداخلاتي بايد انجام دهيم و چگونه بايد انحرافات را قبل از وقوع تشخيص دهيم و تصحيح نماييم؟ از چه فرايند كنترلي بهره ببريم؟
گروه «هدیش» با بهره‌گیری از توانمندی متخصصان «مدیریت پروژه و ساخت» که هم در زمینه‌های اجرایی و هم در عرصه‌های تئوری و نظری، صاحب سبک و صاحب نظر هستند، بر آن است تا با نگرشی نوین در پایش و هدایت پروژه‌ها، انحرافات زمانی و هزینه‌ای محتمل در پروژه‌ها را به حداقل رسانده و از این رهگذر، آنچه از سودآوری پروژه‌ها که مطمح نظر کارفرمایان است را در میدان عمل به واقعیت تبدیل نماید.