• انرژی و پایداری زیست محیطی
انرژی و پایداری زیست محیطی :

صنعت ساختمان سازی بخشی حیاتی‌ از نظام اقتصادی را تشکیل می‌دهد که تأثیر  قابل توجهی‌ بر محیط زیست دارد. عملیات ساخت و ساز، بهره‌برداری و تخریب ساختمان‌ها یکی‌ از مهم‌ترین عوامل تأثیر  نقش انسان بر محیط زیست به صورت مستقیم (از طریق مصرف مصالح و انرژی و آلودگی‌ و هدر رفت ناشی‌ از آن) و به صورت غیرمستقیم (از طریق فشار بر زیر ساخت‌های ناکارآمد) است. با توجه به تأثیر قابل‌توجه صنعت ساختمان، بر مخاطرات زیست‌محیطی (چه از منظر آسیب‌هایی مانند تخریب لایة اوزون، آزاد کردن گازهای گلخانه‌ای و چه از منظر خطرات سلامتی و کاهش چرخه کارآمدی مواد) یکی‌ از اقدامات مهم در این زمینه (مدیریت مخاطرات زیست‌محیطی)، در پیش گرفتن رویکردهای مبتنی بر «معماری پایدار» است.

تعریف ساختمان پایدار بر پایه سه اصل توسعه پایدار شکل گرفته که ساختمان را بخشی از محیط زیست، اقتصاد و اجتماع در نظر می‌گیرد. در واقع ساختمان پایدار نه تنها به سازگاری با محیط زیست توجه دارد بلکه پایداری اقتصادی و سازگاری اجتماعی را هم مدّ نظر قرار داده است. ساختمان پایدار منفعت اقتصادی را از طریق کاهش هزینه‌های دوره بهره برداری، تقویت قابلیت عرضه در بازار، بهبود بهره‌وری و بازدهی کارکنان، قابلیت ایجاد منافع ساختمان‌های اداری، به حداقل رساندن تأثیر ات نامطلوب فضای داخلی‌ و افزایش عملکرد اقتصادی چرخه‌ی حیات ساختمان حاصل می‌کند.

گروه معماران «هدیش» با فراهم آوردن بستری از ترکیب معماران نواندیش و متخصصان عرصة انرژی و پایداری زیست‌محیطی، آماج اصلی خود را بر طراحی بهینة ساختمان‌ها و مستحدثاتی قرار داده که بتوان آن‌ها را در زمرة بناهای با حداقل مصرف و هدررفت انرژی قلمداد کرد