• تاسیسات
تاسیسات :

شايد  ساده‌ترين کمکي که معمار مي‌تواند از رهگذر طراحي جزييات به تأسيسات ساختمان بکند، پيش‌بيني فضاي عبور ادوات و لوله‌هاي تأسيساتي و عدم ايجاد مزاحمت بصري آن‌ها در فضاي معماري پنداشت. اما با اندکي دقت نظر، معمار پروژه مي‌تواند از ادوات و عناصر تأسيساتي در راستاي هرچه پربارتر ساختن معماريش استفاده کند. به‌اين ترتيب، عناصر تأسيساتي که معمولاً در پس سقف‌هاي کاذب و تيغه‌ها از نظر پنهان مي‌شوند مي‌توانند به‌عنوان ابزاري کارآمد در راستاي ارتقاي معماري مطرح شوند.
سوای از نقش کاربردی تأسیسات در تأمین آسایش در یک بنا، برخلاف رويکرد رايج مبتني بر اينکه ادوات تأسيسات به‌عنوان عناصر تحميلي به طرح معماري برشمرده شوند، معماران هدیش سعی بر آن دارند تا با بهره‌گیری از آرای مشورتی مهندسان تأسیسات همکار خود، از امکان بالقوة عناصر تأسيساتي به‌عنوان عناصر تزييني استفاده کنند.
رویکرد مهندسان و معماران هدیش در جهت اين استفادة زيبايي‌شناسانه از ادوات تأسيساتي بر این اصل استوار است که به‌شکلي ساده و با صرف دقت و زمان کافي از تأسيسات به‌گونه‌اي استفاده کرد که گويي جزيي جدايي‌ناپذير از معماري است