معرفی اعضای گروه معماران هدیش :

در این قسمت با کلیه اعضا گروه معماران هدیش آشنا می شوید.

 

مدیر عامل: سینا صفاری     

 

احسان سروش نیا

 

سهیلا سپهری رهنما

 

بهناز صالحی

 

فائزه شاطری

 

بابک فریزنی